Skip to main content

రసాయన శాస్త్రం: ఒక వ ద య ర థ మ ద ర న 9.67 గ ర . సర న మ స అ ట 9.82 గ ర లక ఇచ చ న శ త ల ప అ ట ఏమ ట ? - 2020

Anonim

సమ ధ న :

#1.53%#

వ వరణ:

శ త ల ప మధ య వ యత య స య క క స ప ర ణ వ ల వగ న ర వచ చబడ ద ప రయ గ త మక వ ల వ ఇ క ఖచ చ తమ న వ ల వ , వ భజ చబడ ద ఖచ చ తమ న వ ల వ మర య గ ణ స త #100#

# ర గ (న ల ) ("% error" = (| "ప రయ గ త మక వ ల వ" - "ఖచ చ తమ న వ ల వ" |) / "ఖచ చ తమ న వ ల వ" xx 100) #

మ వ షయ ల , నమ న య క క ప రయ గ త మక మ స సమ న గ చ ప పబడ ద # "9.67 g" #. ఖచ చ తమ న వ ల వ # "9.82 గ ర " #. ఈ క లత శ త ల ప అన అర థ

(ర గ (నల ప ) ("g"))) - 9.82 ర గ (ఎర ప ర గ ) (రద ద (ర గ (నల ప ) ("g"))) |) / (9.82 ర గ (ఎర ప ) (రద ద (ర గ (నల ప ) ("g")))) xx 100 #

# "% error" = ర గ (ఆక పచ చ) (1.53%) #