Skip to main content

రసాయన శాస్త్రం: ఒక వ ద య ర థ స డ య హ డ ర క స డ ద ర వణ న న (NaOH) 20.0 mL న 1.0 M హ డ ర క ల ర క య స డ (HCI) వద ద 28.0 mL జ డ చడ ద వ ర తటస థ కర స త ద . పర ష క ర య క క మ ల ర స ఏమ ట ? - 2020

Anonim

సమ ధ న :

# => (C_M) _ (NaOH) = 1.4M #

వ వరణ:

న కర అయ న సమ కరణ :

# ఎ ^ + (అక ) + OH ^ (-) (అక ) -> H_2O (l) #

అ ద వలన, #n_ (H ^ +) = n_ (OH ^ (-) #

మ ల స ఖ య (# N #) మర య మ ల ర ట # (C_M) # ఉ ద : # C_M = n / V #, ఎక కడ # V # పర ష క ర య క క పర మ ణ .

అ ద వలన, # N = C_MxxV #.

అ ద వలన, # (C_MxxV) _ (H ^ +) = (C_MxxV) _ (OH ^ (-) #

# => (C_M) _ (OH ^ -) ## = ((C_MxxV) _ (H ^ +)) / V = (1.0Mxx28.0cancel (mL)) / (20.0cancel (mL)) = 1.4m #

# => (C_M) _ (NaOH) = 1.4M #

ట ట ర షన క స ప రయ గ త మక ప రక ర య మర య గణనలత మ క సహ యపడ వ డ య ఇక కడ ఉ ద .
ల య బ ప రదర శన | య స డ - బ స ట ట ర షన .