Skip to main content

బీజగణితం: ఒక వ ద య ర థ అన క క డ 2 ల టర ల 20% ఆమ ల ద ర వణ న న 10 ల టర ల 15% ఆమ ల ద ర వణ న న కల గ ఉన న ఒక క ట నర ల ప స త ర .క త త పర ష క ర ఏక గ రత? - 2020

Anonim

సమ ధ న :

క త త పర ష క ర ఏక గ రత 15.83%.

వ వరణ:

15% స ద రత అ ట

# 15% = "15 ఎల ఆమ ల " / "100 L పర ష క ర " #

అ ద వల ల 10 ల టర ఆమ ల య క క ఆమ ల వ ల య మ

(ర గ (నల ప ) () "15 ఎల ఆమ ల " / (100 ర గ (ఎర ప ర గ ) (రద ద (ర గ (నల ప ) ("ఎల ") soln ")))) =" 1.5 L ఆమ ల "#

క బట ట మ ర # "1.5 ఎల ఆమ ల " / "10 ఎల స ల న " #.

మర య 20% య స డ 2 L ల ,

(ర గ (నల ప ) (రద ద "(ఎల స ల న "))) × "20 ఎల ఆమ ల " / (100 ర గ (ఎర ప ర గ ) (రద ద (ర గ (నల ప ) ("L soln ")))) =" 0.4 L య స డ "#

మ క స గ తర వ త, క త త పర ష క ర 1.5 L + 0.4 L = 1.9 L ఆమ ల కల గ ఉ ట ద మర య 2 L + 10 L = 12 L మ త త వ ల య మ కల గ ఉ ట ద .

అప ప డ

# 1.9 / 12 = x / 100 #

# 190 = 12x #

# x = 190/12 = 95/6 #

#x 15.83 #

క త త గ ఢత 15.83% ఉ ద .