Skip to main content

భౌతిక: వ శ ర త న డ ఒక ర య క బ గ పడ ప య ద . స ప ల ష య క క ధ వన సర గ గ 2.00 ల తర వ త వ న ప స త ద . గ ల ఉష ణ గ రత 10.0 ° C ఉ ట బ గ ల త న కన గ న డ - 2020

Anonim

సమ ధ న :

#674# మ టర ల

వ వరణ:

గ ల త మ (ఉద హరణక ) ఉష ణ గ రత (శబ ద త క లవబడ త ద ) ధ వన వ గ త అన గ ణ గ వ ర వ ర గ ఉ ట ద , ఇద అన భ వ క స త ర ద వ ర న ర ణయ చబడ త ద :
# ర గ (త ల ప ) ("XXX") s = 331 "మ టర ల " / "స క." + 0.6 "మ టర ల " / "స క." * స #
ఎక కడ # C # డ గ ర ల స ల స యస ఉష ణ గ రత.

ఒక వ గ క స # ల # మర య సమయ # T #,
ద ర # D # ఉ ద
# ర గ (త ల ప ) (* XXX ") d = sxxt #

అ ద వలన మ మ కల గ
# ర గ (త ల ప ) ("XXX") D = 331 + 0.6 (10) "మ టర ల " / "స క డ " xx 2 "స కన ల " #

# ర గ (త ల ప ) ("XXXX") = 674 "మ టర ల " #

సమ ధ న :

# 19.8 "m" #

వ వరణ:

1 వ భ గ క స ర య గ ర త వ కర షణ క ద పడ ప త ద . వ ల # T_1 # వ డ దల సమయ న డ splashdown క .

# D # = ల త

క బట ట # D = (1) / (2) "g" T_ (1) ^ 2 # #' '##color (ఎర ప ) ((1)) #

స ప ల ష డ న తర వ త ధ వన త ర గ వ నక క వ ళ త ద . ఉపయ గ చ # 330 "m / s" # ధ వన వ గ ఈ ఇస త ద క స :

# D = 330xxt_2 ##' '# #color (ఎర ప ) ((2)) #

మనక క డ త ల స :

# T_1 + t_2 = 2 "ల " # # "" ర గ (ఎర ప ) ((3)) #

కలపడ #color (ఎర ప ) ((1)) "మర య " ర గ (ఎర ప ) ((2)) # మ క ద ర క ద :

# 330t_2 = 1 / 2g.t_1 ^ 2 #

న డ #color (ఎర ప ) ((3)) rarr #

# T_2 = (2-t_1) #

స :

# 330 (2-t_1) = 1/2. "G" t_1 ^ 2 #

# 660-330t_1 = 1/2. "G" t_1 ^ 2 #

# 1/2 "g" t_1 ^ 2 + 330t_1-660 = 0 #

పర ష కర చడ న క క వ డ ర ట క స త ర న న ఉపయ గ చడ # T_1 #:

# T_1 = (- 330 + -sqrt ((330) ^ 2-4xx9.8 / 2 xx (-660))) / (9,8) #

-ఇవ వవ త న న ర ట న ఇద వ స మర స త ద :

# T_1 = 1.94 "ల " #

క బట ట # T_2 = 2-1.94 = 0.06 "ల " #

క బట ట # D = 330xxt_2 = 330xx0.06 = 19.8 "m" #