Skip to main content

రసాయన శాస్త్రం: గ ధ మ చక క ర య క క 8 స .మ . య క క 3 మ సప బర వ 12.9 గ ర . గ ధ మ చక క ర స ద రత ఏమ ట ? - 2020

Anonim

సమ ధ న :

# RHO = "ద రవ యర శ " / "వ ల య మ " #, ఇక కడ # RHO ~ = 1.6 * గ ర * స .మ . ^ -3 #

వ వరణ:

# "స ద రత" #, # RHO #, య న ట వ ల య మ క ద రవ యర శ గ ఉ ట ద , తద వ ర ఇద స చ గ న ర వచ చబడ త ద , # "ద రవ యర శ " / "వ ల య మ " #, మర య స ధ రణ గ రస యన శ స త రవ త తల య న ట లన ఉపయ గ స త ర # గ ర * స .మ . ^ -3 # ల ద # గ ర * mL ^ -1 #.

మర య ఇక కడ ఈ సర సర ………..

# (12.9 * గ ర ) / (8 * స .మ . ^ 3) #; ఇద అవసరమ న య న ట లన ఇస త ద ?

గమన చ డ # 1 * స .మ . ^ 3- = 1 * mL …… #