Skip to main content

రసాయన శాస్త్రం: సల ఫ య ర క ఆమ ల య క క 12.23 mL సజల ద ర వణ న న తటస త చ యడ న క 1.013 M NaOH 36.76 mL అవసర అన ఒక వ ద య ర థ గమన చ డ . ప ర ర భ నమ న ల సల ఫ య ర క ఆమ ల ఏద ? - 2020

Anonim

సమ ధ న :

ప ర ధమ క నమ న ల సల ఫ య ర క ఆమ ల య క క క ద ర కరణ # "6.090 M" #.

వ వరణ:

సమత ల య సమ కరణ

# "H" _2 "SO" _4 ("aq") + "2NaOH (aq)" ## Rarr ## "Na" _2 "SO" _4 ("aq") + "2H" _2 "O (" l ")" #

ట ట షన ఫ ర మ ల :

#M_ "ఆమ ల " V_ "ఆమ ల " = M_ "బ స " V_ "బ స " #

మ ల ర ట mol / L క బట ట , మ ర mL న L క మ ర చ ల .

త ల స న

#V_ "య స డ " = 12.23 "mL" xx "1 L" / "1000 mL" = "0.01223 L" #

#M_ "బ స " = "1.013 M" = "1.013 మ ల / L" #

#V_ "base" = 36.76 "mL" xx "1 L" / "1000 mL" = "0.03676 L" #

త ల యన

#M_ "ఆమ ల "

స ల య షన

ఐస ల ట చ యడ న క సమ కరణ న న త ర గ అమర చ డ #M_ "ఆమ ల " #. త ల స న వ ల వల ల ప లగ చ స పర ష కర చ డ . బ స య క క మ ల ర ట గ ణ చ ల #2# ఎ ద క ట ఆధ ర య క క మ ల ర ట మర య ఆమ ల య క క మ ల ర ట మధ య మ ల న ష పత త #2: 1#.

#M_ "ఆమ ల " = (2xxM_ "బ స " xxV_ "బ స ") / (V_ "ఆమ ల ") #

#M_ "ఆమ ల " = (2xx1.013 "mol" / ర గ (ఎర ప ) రద ద (ర గ (నల ప ) ( "L")) xx0.03676color (ఎర ప ) రద ద (ర గ (నల ప ) ( "L"))) / (0.01223 "L") = "6.090 mol / L" = "6.090 M" # (న ల గ మ ఖ యమ న వ యక త లక గ డ ర గ )

ప ర ధమ క నమ న ల సల ఫ య ర క ఆమ ల య క క క ద ర కరణ # "6.090 M" #.