Skip to main content

రసాయన శాస్త్రం: ఒక వ ద య ర థ గ య స య క క నమ న న స కర స త డ మర య 1.01 గ ర వ య వ STP ల 0.225 L వ ల య మ త ఒక క ట నర న ప ఉ ట దన కన గ న న డ . వ య వ య క క మ ల ర మ స ఏమ ట ? - 2020

Anonim

సమ ధ న :

# MM = 101g / (mol) #

వ వరణ:

STP వద ద, వ య వ మ ల ర వ ల య మ అన మనక త ల స # 22.42L / (mol) #, క బట ట , ఇప ప డ మన వ ల య మ య క క వ ల య మ య క క వ ల య మ న డ ద న వ ల య మ న ల క క చవచ చ # V = 0.225L # STP వద ద.

# => n = 0.225cancel (L) xx (1mol) / (22.42cancel (L)) = 0.01 mol #

నమ న య క క మ ల మర య మ స స ఖ య (# M = 1.01g #) మ మ గ య స య క క మ ల ర మ స న కన గ నవచ చ :

# N = m / (MM) => MM = m / n = (1.01g) / (0.01mol) = 101g / (mol) #