Skip to main content

రసాయన శాస్త్రం: ఒక ర య న ఖ ళ గ ర డ య య ట స ల డర ద గ వన ఉ చ త ర . 35.0 mL న ర జ డ చ నప ప డ న ట స థ య 50.0 mL మ ర క చ ర త ద . ర య య క క స ద రత 3.5 గ ర / స .మ . ^ 3 అయ త , ర త వ ల య మ ఏమ ట , ద న ద రవ యర శ ఏమ ట ? - 2020

Anonim

సమ ధ న :

స పష ట గ ర య వ ల య మ ఉ ద # 15 * mL #.

వ వరణ:

ర త పర మ ణ # 15 * mL #, ఎప ప డ ఎ ద క ట # 35 * mL # న ర జ డ చబడ డ య , స థ య ప ర గ ద # 50 * mL # మ ర క .

ఇప ప డ న డ # "స ద రత," ర హ # #=# # "మ స " / "వ ల య మ " #,

# "మ స " # #=# #rhoxx "వ ల య మ " # #=# # 3.5 * గ ర * స .మ . ^ -3xx15 * mLxx1 * స .మ . ^ 3 * mL ^ -1 = 52.5 * గ ర #.

ఇక కడ మ మ ఆ స బ ధ న న ఉపయ గ చ క న న మ # 1 * mL # #=# # 1 * స .మ . ^ -3 #. ఎల ?

బ గ # 1 * స .మ . ^ -3 # #=# # 1 * (10 ^ -2 * m) ^ 3 # #=# # 1xx10 ^ -6 * m ^ 3 # #=# # 10 ^ -3xx10 ^ -3 * m ^ 3 # #=# # 10 ^ -3 * L # #=# # 1 * mL #, ఉన న య ఎ ద క ట # 1000 * L # ఒక # M ^ 3 # వ ల య మ .