Skip to main content

రసాయన శాస్త్రం: ఒక వ ద య ర థ 0.79 గ ర మ ల స డ య క ర బ న ట న 50 mL న ట ల మ క స చ స త ద . స డ య క ర బ న ట పర ష క ర య క క మ ల ర ట ఏమ ట ? - 2020

Anonim

సమ ధ న :

# "0.15 M" #.

వ వరణ:

ఈ ఫ ర మ ల త మ ల ర ట న కన గ నవచ చ :

# "మ ల ర ట " = "మ ల స స ఖ య" / "వ ల య మ (L)" #

మనక వ ల య మ త ల స # "50 mL = 0.05 L" #.

అయ నప పట క మన ఇప పట క మ ల స స ఖ య త ల స క వ ల , క న ద న ద రవ యర శ న డ మన కన గ నవచ చ .

# "0.79 గ ర " # ఆఫ # Na_2CO_3 # ఉ ద :

# "0.79 గ ర " / "మ ల ర మ స " = "0.79 గ ర " / "105.99 గ ర / మ ల " = "0.0075 మ ల " #

ఇప ప డ , మనమ మ ల ర ట క స పర ష కర చడ న క ఆ వ ల వలన ప రదర శ చగలమ :

# "మ ల ర ట " = "0.0075 మ ల " / "0.05 L" = "0.15 M" #